História HIF-u

 

1985


 

konalo sa medzinárodné sympózium o chove malých plemien koní v Lubline/Poľsko. Rakúsky zástupca Ing. Franz Schrőder spolu s Dr. Deskurom, zodpovedným za poľské štátne žrebčíny a stanice žrebcov navštívili huculský žrebčín v Siaroch. Vznikla stála spolupráca medzi Dr. Deskurom a Mgr. Bazikom, riaditeľom žrebčína Siary.

 

1989


 

Ing. Franz Schröder sa opäť zúčastnil na Sympóziu v Lubline. Spolu s Mgr. Bazikom v Siaroch sa rozhodli nasledujúci rok 1990 zorganizovať medzinárodné sympózium huculských koní v Siaroch.

 

1990


 

sa konalo 26. – 27. júna 1. sympózium huculských koní v Siaroch/Poľsko. Zúčastnili sa ho zástupcovia Poľska - Mgr. Bazik, Dr. Deskur, Ing. Kario, Dr. Iwona Wrona, Dr. Smolak, Ukrainy - Univ. Prof. Borys N. Gopka, Československa - Dr. Otakar Leisky a Ing. Milan Šarišský – a Rakúska - Ing. Franz Schröder.

Zástupcovia zúčastnených krajín sa rozhodli založiť medzinárodnú zastrešujúcu organizáciu za účelom spolupráce s cieľom zachovania ohrozeného plemena – huculských koní.

 

11. – 12. októbra 1990 bolo zvolané v Národnom žrebčíne Topoľčianky 1. pracovné stretnutie s tými istými účastníkmi. Pod predsedníctvom vtedajšieho riaditeľa NŽ Topoľčianky Ing. Milana Šarišského boli prijaté stanovy a vypracované logo zastrešujúcej organizácie.

 

1994


 

Pracovné stretnutie 18. januára v Gladyszowe/Poľsko

Hucul International Federation - HIF bola založená s konečnou platnosťou a ako jej prezident bol navrhnutý Dr. Deskur.

Pracovné stretnutie 21. apríla v Gladyszowe/Poľsko

1. Generálne zhromaždenie HIF 28. – 29. októbra v Balice/Poľsko

Zúčastnili sa ho delegáti z Poľska, Maďarska, Slovenska, Čiech a Rakúska. Dr. Deskur sa stal oficiálnym prezidentom HIF.

 

1995


 

Generálne zhromaždenie 8. júna v Topoľčiankach/Slovensko.

Prvý krát sa zúčastnili aj delegáti Rumunska – Dr. Blaga a Dr. I. Apachideanu a podali žiadosť o prijatie do HIF. Žiadosť bola generálnym zhromaždením jednohlasne prijatá.

 

1996


 

Generálne zhromaždenie 4.-6. júl v Aggtelek/Maďarsko

 

1997


 

kvôli problémom s termínom sa generálne zhromaždenie nekonalo.

 

1998


 

Generálne zhromaždenie 26. – 28. júna v Zdynii/Poľsko

rozhodlo sa:

1. že HIF prevezme správu pôvodnej agendy týkajúcej sa huculských koní podľa smerníc Európskej únie.

2. že HIF podá žiadosť na EU o uznanie huculského koňa ako ohrozeného plemena a navrhne opatrenia pre jeho podporu.

 

1999


 

Generálne zhromaždenie 22. – 24. októbra v Topoľčiankach/Slovensko

Ďalšou etapou bolo registrovanie HIF. To mohlo byť úspešné len v členskej krajine EU.

 

2000


 

Z rozhodnutia oficiálneho zástupcu členských organizácií bola HIF zaregistrovaná v Rakúsku.

Generálne zhromaždenie 27. – 29. októbra v Lučine/Rumunsko

Hostiteľom bol Ing. Antal Istvan Janosz, zodpovedný za chov koní v Rumunsku.

 

2001


 

Generálne zhromaždenie 26. – 28. októbra v Kasejoviciach/Česká republika

 

2002


 

Generálne zhromaždenie 5. – 7. októbra v Aggteleku/Maďarsko

 

2003


 

Generálne zhromaždenie 16.-18. mája v Ramsau am Dachstein/Rakúsko

Plemenná kniha huculských koní bola poľským ministerstvom pôdohospodárstva so súhlasom členských krajín HIF priznaná Poľskému zväzu chovu koní, ako zástupcovi krajiny pôvodu huculov s najväčšou populáciou huculských koní a 4 štátnymi žrebčínmi.

 

2004


 

10. Generálne zhromaždenie Iwkowa/ Poľsko

28. - 30. mája 2004 sa konalo generálne zhromaždenie v Iwkowe s voľbami nového predsedníctva federácie. Prezident Dr. Deskur mohol privítať nie len členov predsedníctva a oficiálnych delegátov členských krajín, ale aj zástupcu Poľského ministerstva pôdohospodárstva, p. Piotra Jakubowského a prezidenta Poľského zväzu chovateľov koní Dr. Wodu, ktorí sa zúčastnili zhromaždenia ako hostia.

Po úspešných voľbách, kedy Dr. Deskur už nekandidoval na ďalšie funkčné obdobie – prevzal predsedníctvo novozvolený prezident, riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky, Ing. Michal Horný.

Pán Piotr Jakubowski, zástupca poľského ministerstva pôdohospodárstva sa poďakoval za pozvanie na generálne zhromaždenie HIF.

Informoval delegátov, že Poľskému zväzu chovateľov koní bola pridelená plemenná kniha plemena hucul a pogratuloval k úspešnej práci HIF.

 

Hlavným cielmi Ministerstva pôdohospodárstva Poľska boli:

1. zvýšiť stavy autochtónnych plemien koní,

2. podporovať chov koní v horských oblastiach, s ohľadom na turizmus a rozvoj chovu koní v poľských regiónoch najviac navštevovaných turistami.

3. zachovať huculského koňa v čistej forme, z aspektu zachovania genetických prameňov – vo všetkých krajoch s chovom hucula.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva Poľska prisľúbilo podporu pre vedenie plemennej knihy, ktorú spolu spravujú obe nezávislé organizácie PZHK (Poľský zväz chovu koní) a HIF, čo bol opäť dôkaz, aký význam má v Poľsku chov koní.

Poprial zástupcom jednotlivých krajín veľa úspechov pri vzájomnej spolupráci, tak aby dodržiavanie štandardu pôvodnej plemennej knihy huculského plemena zostalo uchované aj pre ďalšie generácie.

O pár dní na to v rámci každoročne sa konajúcich jarných osláv v Gladyszowe uzavreli riaditelia slovenského Národného žrebčína Topoľčianky – Ing. Horný a poľského Národného žrebčína Gladyszow – riaditeľ Kario, so súhlasom prítomných hostí členských krajín HIF zmluvu o vzájomnej spolupráci.

Táto ešte zintenzívnila a uľahčila už existujúcu výmenu plemenných zvierat.

 

 

Pracovné stretnutie HIF 10. septembra 2004 Regietow/Gladyszow/Poľsko,

V tomto termíne sa konali huculské dni 10. - 12. septembra v Gladyszowe. Prítomní oficiálni zástupcovia členských krajín pod predsedníctvom prezidenta Ing. Michala Horného rokovali na tému harmonizácie výkonnostných skúšok huculských koní a vzdelávanie posudzovateľov za účelom vzájomného uznávania výsledkov.

Zodpovedajúc spoločne stanoveným cieľom v chove huculských koní v rámci HIF boli 11. septembra 2004 podpísané rozšírené zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Ing. Horným (NŽ Topoľčianky) a riaditeľom Kariom (žrebčín Gladyszow) aj zástupcom ďalšieho poľského žrebčína a riaditeľom štátneho maďarského žrebčína Aggtelek Ing. Istvanom Bodolaiom.

 

Zasadnutie medzinárodnej chovateľskej komisie 25. – 27. novembra 2004 v Topoľčiankach

Zástupcovia členských organizácií, v rámci chovateľskej komisie prehodnotili plemenné knihy jednotlivých krajín, a ujednotili sa na definícii plemenného zvieraťa - huculského kôňa s nasledovným doplnením:

 

Do hlavnej plemennej knihy plemena hucul môže byť zapísaný jedinec, v ktorého pôvode je minimálne 5 generácií, pričom zo strany otca a matky musia zakladatelia smerovať k uznanej žrebčej línii a k uznanej zakladateľke rodiny.

 

2005


 

1. Medzinárodný HIF šampionát v Topoľčiankach 13. – 14. augusta

Šampionát organizoval NŽ Topoľčianky pod hlavičkou HIF. O jeho úspešnosti vypovedá 130 prihlásených čistokrvných huculských koní z jednotlivých členských krajín, ktoré sa zúčastnili nie len samotného šampionátu ale aj sprievodných športových disciplín (stezka, parkúr, drezúra, záprahy).

Vyvrcholením šampionátu bol slávnostný galaprogram, ktorý vďaka svojmu zloženiu a kvalite nebol tak rýchlo prekonaný.

Vrchol tvoril nástup všetkých účastníkov podujatia, v rámci ktorého sa znovu predstavili šampióni a víťazi športových súťaží.

Hostiteľ a prezident HIF, Ing. Michal Horný, riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky poukázal vo svojom záverečnom príhovore na vynikajúcu kvalitu a výkony huculských koní vo všetkých disciplínach a na pozitívnu a priateľskú klímu počas predošlých dní. Toto podujatie bolo viditeľným dôkazom jednotnosti a cielenej práce HIF.

Generálne zhromaždenie naplánované na 25. – 27. novembra v Topoľčiankach muselo byť kvôli nepriazni počasia a neprejazdnosti karpatských priesmykov odvolané.

2006


 

Generálne zhromaždenie 18. – 20. mája vo Vatra Dornei/Rumunsko

18. mája boli zástupcovia a delegáti, tak ako aj riaditelia štátnych žrebčínov členských krajín pozdravení rumunskou delegáciou Dr. Blagom, Ing. Vermesanom a Dr. Todascom.

Významným bodom bola návšteva tradičného žrebčína Lučina, kde boli medzinárodnej komisii predvedení všetci plemenní žrebci. Výnimočný dojem zanechalo materské stádo so žriebätami pasúce sa na rozľahlých pastvinách.

 

2007


 

Zasadanie medzinárodnej chovateľskej komisie 16. – 17. marca v Topoľčiankach

Jednou z hlavných tém vyslaných zástupcov členských organizácií bola organizácia spoločných seminárov medzinárodných posudzovateľov vo viacerých termínoch, ktoré bazírujú na kritériách pôvodnej poľskej plemennej knihy a HIF. Ďalej bolo určené miesto a čas 2. medzinárodného šampionátu 2007.

 

2008


 

1.HIF-seminár posudzovateľov 15. marca v Topoľčiankach.

Univ.Prof. Sandor Mihok,Maďarsko a Dr. Macej Jackovsky, Poľsko predniesli referát:"Pôvod a hodnotenie exteriéru huculských koní".

V náväznosti na to sa konalo na nádvorí jazdiarne Národného žrebčínu praktické hodnotenie koní prednášateľmi.

Účastníci obdržali certifikát.

 

2. HIF- seminár posudzovateľov 18. apríla v Topoľčiankach

Ing. Mihail Lechkun, Rumunsko a Reg. Rat Ing. Franz Schröder, Rakúsko predniesli referát:"Pôvod a hodnotenie exteriéru huculských koní".

V náväznosti na to sa konalo v Jazdiarni Národného žrebčína praktické hodnotenie huculských koní. Jednotliví účastníci hodnotili samostatne a následne si mohli hodnotenie porovnať s prednášateľmi, s ktorými o eventuálnych rozdieloch neskôr diskutovali.

Účastníci obdržali certifikát.

Generálne zhromaždenie 19. apríla v Topoľčiankach

Boli prerokované detaily blížiaceho sa HIF-šampionátu, taktiež ďalšieho vzdelávania posudzovateľov.

 

2009


 

Generálne zhromaždenie sa konalo 4. apríla 2009 v Gazdovskom hostinci pri Národnom žrebčíne Topoľčianky. Jednou z hlavných tém rokovaní bola opäť harmonizácia hodnotenia koní a vzdelávanie HIF-posudzovateľov.

 

2010


 

8. mája sa konalo generálne zhromaždenie opäť v Národnom žrebčíne Topoľčianky.

Hlavná téma: Ujednotenie pomenúvania, keďže v niektorých krajinách sa mená odvodzujú od žrebčích línií a v iných od materských rodín.

 

2011


 

Am 9. April 2011 fand im slowakischen Nationalgestüt Topolcianky das III. HIF-Richterseminar statt.

Univ. Prof. Dr. Sandor Mihok und Dr. Maceij Jaskowski hielten Vorlesungen über Exterieurbeurteilung und die verschiedenen Typen der Huzulenpferde vor Telnehmern aus Ungarn, Polen, Rumänien, Deutschland, Österreich, Tschechien, der Slowakei und der Ukraine. Im Anschluss daran hatten alle die Gelegenheit 8 Huzulenpferde zu bewerten.

Die Generalversammlung der HIF wurde am 10. April 2011 im Schlosshotel in Topolcianky abgehalten. Wichtige Punkte der Tagesordnung waren die Neuwahl des Vorstands und die Aufnahme des Bayerischen Zuchtverbandes für Kleinpferde und Spezialrassen e.V., der die Huzulenpferde deutschlandweit betreut, als Mitglied in die HIF.Der Bericht der Gäste aus der Ukraine, über die Situation der dort vorhandenen Zucht von Huzulenpferden, wurde von allen mit Interesse aufgenommen.

 

 

Die Sitzungen der Zuchtkommission und des Vorstands fanden vom 4. - 5. November 2011 in Topolcianky statt.

 

2012


 

Vom 26. – 29. Juli 2012 organisierte das HIF-Mitglied Rumäniens die Generalversammlung der Hucul International Federation in der „HUZULEI“ in Sucevita.

Das Gesamtprogramm war hervorragend organisiert – es umfasste die Sitzung der internationalen Zuchtkommission unter Leitung von Uni. Prof. Dr. Sandor Mihok, eine Sitzung des Vorstands, die Generalversammlung selber, eine HIF-Richterausbildung in Theorie und Praxis und natürlich den Besuch des rumänischen Staatsgestüts Lucina.

 

2013


 

Vom 5. – 7. Juli 2013 fanden Veranstaltungen im Rahmen der Generalversammlung der HIF in Klimkowka, Rymanow in Polen statt. Das vom Gastgeber, dem Polnischen Pferdezuchtverband, an Vielseitigkeit kaum zu übertreffende Programm umfasste neben den Sitzungen der internationalen Zuchtkommission, des erweiterten Vorstands und der Generalversammlung, den Besuch mehrerer Staatsgestüte – Gladyszow, Wolosate im Nationalpark in den Beskiden und Odrzechowa - den Besuch und Teilnahme am Championat für junge Huzulenpferde in Kolaczyce und in Rudawka-Rymanowska das Miterleben des dort jährlich stattfindenden Volksfestes mit einem „Huzulenabend“ mit polnischen und ukrainischen Volksmusikanten.